Naudojimosi taisyklės

Skelbimų svetainės naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

 • Naudodamiesi Tavoskelbimai.lt svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su svetainės naudojimosi taisyklėmis, sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
 • Tavoskelbimai.lt yra klasifikuotų skelbimų svetainę, kurioje lankytojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas, ieškoti, rasti ir skaityti skelbimus bei naudotis kitomis paslaugomis.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) pats, o ne Tavoskelbimai.lt administracija, yra atsakingas už visą turinį, kurį gaunate, siunčiate ar bet kuriais kitais būdais perduodate naudodamasis Tavoskelbimai.lt svetaine.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Tavoskelbimai.lt administracija nekontroliuoja lankytojų talpinamo turinio.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad Tavoskelbimai.lt administracija turi teisę tikrinti lankytojų įvestą turinį tam, kad aptikti taisyklių pažeidimus, o aptikus pažeidimus turinį šalinti.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) suprantate ir sutinkate, kad dalis paslaugų teikiamų Tavoskelbimai.lt svetainėje yra mokamos (suteikiamos klientui už atlygį). Mokamų paslaugų kaina nurodoma šių paslaugų užsakymo puslapyje.
 • Tavoskelbimai.lt administracija nedalyvauja sandoriuose susijusiuose su Tavoskelbimai.lt svetainėje patalpintais skelbimais.
 • Visos intelektinės nuosavybės teisės į Tavoskelbimai.lt svetainę ir visą jos turinį priklauso Tavoskelbimai.lt administracijai arba Tavoskelbimai.lt administracija teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
 • Visos teisės į Tavoskelbimai.lt svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos.
 • Šios bendrosios nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Tavoskelbimai.lt svetainėje.

Atsakomybės ribojimas

 • Tavoskelbimai.lt administracija nėra ir nebus atsakinga už Tavoskelbimai.lt svetainės veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Tavoskelbimai.lt administracijos kaltės, ir dėl to Jūsų (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojo) ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 • Tavoskelbimai.lt administracija nėra ir nebus atsakinga už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Tavoskelbimai.lt svetaine, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
 • Tavoskelbimai.lt administracija nesuteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Tavoskelbimai.lt svetainė veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenims.
 • Tavoskelbimai.lt administracija nėra ir nebus atsakinga už Tavoskelbimai.lt svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Tavoskelbimai.lt administracija) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenimis.
 • Tavoskelbimai.lt administracija neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojai naudodamiesi Tavoskelbimai.lt svetaine bei siųsdami, talpindami ir bet kuriais kitais būdais perduodami ar padarydami viešai prieinamu bet kokią informaciją.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigote užtikrinti, kad Tavoskelbimai.lt administracijai niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė ir/ar pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) naudojatės Tavoskelbimai.lt svetaine.
 • Šios atsakomybės ribojimo nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Tavoskelbimai.lt svetainėje.

Lankytojų teisės ir pareigos naudojantis eLenta.lt svetaine

 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių moralės bei elgesio normų, teisės aktų reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate naudodami Tavoskelbimai.lt svetaine nevykdyti veiksmų, kurie prieštarauja nusistovėjusioms moralės normoms, teisės aktams, taip pat veiksmų, kurie pažeidžia trečiųjų asmenų teises.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nenaudoti Tavoskelbimai.lt svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Tavoskelbimai.lt svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Tavoskelbimai.lt svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes/produktus, teikiamas ir/ar siūlomas paslaugas.
 • Prieš talpindamas skelbimą Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) privalote susipažinti ir sutinkate su Tavoskelbimai.lt svetainės skelbimų talpinimo taisyklėmis:
  • Pagal turinį skelbimas turi būti patalpintas tik jam skirtoje skelbimų srityje (kategorijoje).
  • Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis.
  • Neskelbti beprasmių skelbimų ar skelbimų su beprasmėmis simboliais ir/ar žodžiais.
  • Draudžiama skelbimą apie tą patį objektą, produktą ar paslaugą skelbti daugiau nei vieną kartą.
  • Talpindamas Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) garantuojate ir užtikrinate, kad pateikiama informacija yra tikra ir teisinga.
  • Draudžiama talpinti klaidinančius, melagingus ar tikrovės neatitinkamčius skelbimus.
  • Skelbimo turinys neturi prieštarauti visuotinai pripažintoms moralės normoms, galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi būti įžeidžiantis, šmeižiantis, kurstyti nesantaiką ar diskriminaciją.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate nelaikyti ir neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, bet kurio kito turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Tavoskelbimai.lt administracijai.
  • Jūsų (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojo) patalpintas kelbimas neturi skelbti ir/ar platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu taikytinų teisės aktų reikalavimus ar trečiųjų asmenų teises.
  • Skelbime naudojama informacija neturi pažeisti trečiųjų asmenų teisių (įskaitant intelektinę nuosavybę).
  • Skelbimas neturi platinti nepageidaujamą reklamą ir/ar kitą nepageidaujamo turinį.
  • Skelbime nesiūlyti prekių ir/ar paslaugų, kuriomis prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar nusistovėjusioms moralės bei etikos normoms.
  • Tavoskelbimai.lt adminstracija pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo šalinti netinkamus skelbimus bei riboti vartotojų priėjimą prie Tavoskelbimai.lt svetainės, jei bus nesilaikomas išvardintų taisyklių.
  • Skelbimuose draudžiama reklamuoti ir/ar skelbti informaciją, kurioje minimi su Tavoskelbimai.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbimo turinyje pateikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbimo turinyje pateikti teisingą skelbimo autoriaus kontaktinę informaciją.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) įsipareigojate skelbime pateikiamose nuotraukose nurodyti tikruosius skelbimų tekste reklamuojamus objektus.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) sutinkate, kad Jūsų publikuojamo skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Tavoskelbimai.lt svetainės duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką.
  • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) sutinkate, kad talpindamas savo skelbimą Jūs suteikiate teisę Tavoskelbimai.lt administracijai panaudoti skelbimo fotografijas ir tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais tikslais, neatskleisdamas asmeninės skelbėjo informacijos. Tavoskelbimai.lt administracija naudodama skelbimus ar kitą Tavoskelbimai.lt lankytojų publikuojamą turinį, nėra ir nebus įpareigota mokėti Tavoskelbimai.lt lankytojams autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
  • Skelbimus skelbiti pažinčių skiltyse (kategorijose) leidžiama tik asmenims, kurie yra 18 metų ar vyresnio amžiaus.
  • Jei Tavoskelbimai.ltt administracija įtaria, kad talpindamas skelbimą apsimetate kitu asmeniu ir/ar viešai paskelbiate kito asmens kontaktinius duomenis be to asmens žinios ar sutikimo, Jūsų apsilankymo Tavoskelbimai.lt svetainėje duomenys pagal pareikalavimą bus perduoti šiam asmeniui ir/arba Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms.
 • Draudžiama talpinti skelbimus ir bet kokį turinį Tavoskelbimai.lt svetainėje, jei turinys:
  • yra akivaizdžiai pornografinio turinio
  • kursto tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo
  • pažeidžia autorių arba intelektinės nuosavybės teises
  • yra susijęs su narkotinėmis ir/ar psichotropinėmis medžiagomis
  • yra apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Tavoskelbimai.lt lankytojas, talpinantis tokią informaciją, neturi
  • yra apie bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant Internete, draudžia teisės aktai
 • Šios lankytojų teisių ir pareigų nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Tavoskelbimai.lt svetainėje.

Asmens duomenys ir privatumo politika

 • Tavoskelbimai.lt administracija turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Tavoskelbimai.lt administracija užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Kliento (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojo) duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu. Tavoskelbimai.lt administracija renka ir saugo Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateikia tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
 • Lankytojas Tavoskelbimai.lt svetainėje pagal poreikį pateikia savo telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojo.
 • Pateikdamas Asmens duomenis Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas suteikia teisę Tavoskelbimai.lt administracijai valdyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Tavoskelbimai.lt svetainės naudojimosi taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą valdyti ir tvarkyti savo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
 • Pateikdamas Asmens duomenis Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Tavoskelbimai.lt svetainės duomenų bazėje.
 • Pateikdamas Asmens duomenis Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.) Tavoskelbimai.lt svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Tavoskelbimai.lt svetainės skelbimuose kaip kontaktiniai), taip pat, patalpinęs skelbimą Tavoskelbimai.lt svetainėje, sutinka gauti tiesiogines žinutes iš kitų Tavoskelbimai.lt svetainės naudotojų ir suteikia teisę atsiųsti pranešimą (susisiekti) el. paštu, SMS žinute.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) naudodamiesi interneto svetainės Tavoskelbimai.lt paslaugomis, duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas.
 • Tavoskelbimai.lt svetainė renka ir saugo šią informaciją: elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, IP adresai, apsilankymų data ir laikas, taip pat skelbimų patalpinimo data ir laikas, taip pat skelbimo turinyje nurodyti Asmeniai duomenys. Informacija yra renkama siekiant užtikrinti ir gerinti teikimas paslaugas bei teikiamą informaciją, taip pat statistikos tikslais.
 • Duomenų saugojimo laikas:
  • Tavoskelbimai.lt neaktyvių skelbimų duomenys ir su skelbimais susijusių žinučių duomenys, kartu su pateiktais Asmeniniais duomenimis, naukinami po 2 (dviejų) metų nuo skelbimo tapimo neaktyviu.
  • Tavoskelbimai.lt registruotų ir neregistruotų vartotojų duomenys, kartu su pateiktais Asmeniniais duomenimis, naikinami po 2 (dviejų) metų skaičiuojant nuo paskutinio vartotojo prisijungimo.
  • Tavoskelbimai.lt atliktų mokėjimų duomenys, kartu su pateiktais Asmeniniais duomenimis, naiknami po 5 (penkerių) metų
 • Lankytojas, pateikęs Tavoskelbimai.lt administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę:
  • susipažinti su savo Asmens duomenimis
  • susipažinti kaip Asmens duomenys yra tvarkomi
  • reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis
  • nesutikti su tolimesniu jo Asmens duomenų tvarkymu ir saugojimu
 • Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojai visus prašymus Tavoskelbimai.lt administracijai, susijusius su Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti el. paštu, nurodytu Tavoskelbimai.lt svetainės kontaktuose http://tavoskelbimai.lt/index/0-3
 • Tavoskelbimai.lt administracija nesidalina, neparduoda, nenuomoja ir kitaip neplatina privačios lankytojų informacijos.
 • Tavoskelbimai.lt administracija neatsako už bet kokią patirtą žalą, kai tretieji asmenys randa privačią informaciją Tavoskelbimai.lt svetainėje ir ja pasinaudoja.
 • Tavoskelbimai.lt lankytojų talpinami skelbimai gali turėti nuorodas į kitas Interneto svetaines. Tavoskelbimai.lt administracija neatsako už šiose svetainėse esančią lankytojų privatumo kontrolę.
 • Lietuvos Respublkikos teisėsaugos institucijoms pareikalavus privatūs lankytojų duomenys gali būti atskleisti.
 • Šios asmens duomenų ir privatumo politikos nuostatos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Tavoskelbimai.lt svetainėje.

Informacijos apsaugos priemonės

 • Tavoskelbimai.lt administracija Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Tavoskelbimai.lt svetainė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Tavoskelbimai.lt lankytojų prisijungimo duomenis. Prie šių prisijungimo duomenų gali prieiti tik Tavoskelbimai.lt administracija ir svetainės talpinimo paslaugas (hostingą) teikiančios įmonės asmenys.

Mokamos paslaugos

 • Kiekviena mokama paslauga yra apibūdinama šios paslaugos užsakymo puslapyje. Paslaugos užsakymo puslapyje nurodoma paslaugos užsakymo kaina.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) sutinkate, kad užsakydamas mokamą paslaugą pilnai suprantate šios paslaugos veikimą pagal paslaugos aprašymą ir sutinkate ir suprantate, kad už šią mokamą paslaugą turite sumokėti.
 • Jūs (Tavoskelbimai.lt svetainės lankytojas) sutinkate ir suprantate, kad mokama paslauga teikiama tik po to, kai už ją yra pilnai sumokėta Tavoskelbimai.lt svetainėje nurodytu būdu ir tvarka.
 • Tavoskelbimai.lt administracija turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias teikiamas mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo būdą ar/ir tvarką.
 • Klientui, sumokėjusiam už mokamą paslaugą ir negavus ar laiku negavus šios paslaugos, Tavoskelbimai.lt administracija įsipareigoja pratęsti apmokėtos paslaugos teikimą klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiama apmokėta paslauga.
 • Užmokestis už mokamas paslaugos, kurios taikomos lankytojo įkeltiems skelbimams ir šiuos skelbimus pašalnus dėl šių taisyklių nuostatų pažeidimo, nėra negrąžinamas.
 • Tavoskelbimai.lt administracija turi teisę nutraukti mokamų paslaugų teikimą.
 • Tavoskelbimai.lt administracija, esant techninėms problemoms svetainės veikimo problemoms dėl atliekamų planuotų ar neplanuotų darbų, taip pat dėl trečiųjų šalių kaltės, turi teisę nutraukti mokamų paslaugų teikimą ir vvykdymą.

Informacija apie slapukų naudojimą

 • eLenta.lt svetainėje naudojami slapukai (ang. Cookies). Tai nedideli informaciniai dokumentai, kurie yra išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie naudojami atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti lankytojo naršymo istoriją ir pritaikyti lankytojui turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
 • Slapukų pagalba gauti duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių slapukų ir panašių priemonių naudojimą.
 • Tavoskelbimai.lt svetainėje slapukų pagalba gali būti renkami ir tvarkomi lankantis Tavoskelbimai.lt svetainėje.
 • Jei Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, Jūsų naršyklė leis naudoti „cookie“ tekstinius dokumentus, tuo metu kai Jūs lankysitės mūsų tinklalapyje.
 • Jei Jūs nesutinkate su slapukų naudojimu, Jūs galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus ir pašalinti slapukus, kurie saugomi Jūsų kompiuterio standžiajame diske. Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau taip pat suteikia naudotojui galimybę atsisakyti juos priimti arba įspėti naudotojus prieš jų panaudojimą. Jei Jūs atsisakysite leisti naudoti slapukus, mūsų tinklalapis arba kai kurios jo funkcijos gali būti apribotos.
 • Tavoskelbimai.lt svetainėje naudojami šie slapukai:
  • Sesijos ir autentifikacijos slapukai - leidžia autorizuoti lankytoją lankomo tinklalapio ribose bei išsaugo autorizuotus tinklalapio nustatymus ir pasirinkimo duomenis. Be šio slapuko naujas puslapis negalės atpažinti ankstesniuose puslapiuose autorizuoto lankytojo.
  • Google Analytics slapukai - tai slapukai naudojami Google Analytics lankomumo sekimo įrankio (daugiau www.google.com/analytics/).
  • Google AdSence slapukai - tai slapukai naudojami Google AdSence - Google reklamos rodymo įrankio (daugiau www.google.com/adsense/start/).
  • UserVoice slapukai - UserVoice įrankio, skirto grįžtamajam ryšiui su lankytoju palaikyti, slapukai (daugiau www.uservoice.com).
 • Duomenų tvarkymas naudojant slapukus neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti lankytojo tapatybės. Slapuku galima rinkti tik bendrąją informaciją, kurią naudojama tinklapyje lankytojų praleistam laikui nustatyti, lankytojų naršymo įgūdžiams analizuoti ir tinklapio tobulinimo sprendimams priimti, siekiant kuo geriau tenkinti lankytojų poreikius. Slapuku gauti duomenys padeda gerinti tinklalapio darbą ir siūlomų paslaugų kokybę.
 • Bet kuri surinkta informacija neturi jokių asmens tapatybę identifikuojančių duomenų. Surinkta informacija gali būti perduota tretiesiems asmenims nebent statistinei analizei atlikti, tačiau jokios detalės, kurios galėtų identifikuoti lankytojo asmenybę, viešinamos nebuvo, nėra ir nebus.

Vartotojo pasirinkimas/registracija

 

ToPskelbimas

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | Topskelbimas naujienos

Visos teisės saugomos | Atsakomybės apribojimas Copyraight © 2013// // ToPskelbimas.lt
Į viršų